Tài chính Doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ kế toán | Dich vu ke toan | Học kế toán | Hoc ke toan

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Dịch vụ kế toán | Dich vu ke toan | Học kế toán | Hoc ke toan

 

Tài chính doanh nghiệptổng thể các quan hệ liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp. Các mối quan hệ này hình thành nên một tổng thể phản ánh tình hình tài chính chung của doanh nghiệp. Và để diễn tả các mối quan hệ hình thành nên tình hình tài chính đó, người ta gọi là "Tài chính Doanh nghiệp".

Khi bàn đến "tổng thể các quan hệ", chứng tỏ tồn tại một mối liên quan giữa các đối tượng mà mối liên quan đó thuộc phạm vi tài chính. Các đối tượng có thể có quan hệ với nhau để hình thành nên tài chính doanh nghiệp là các đối tượng sau đây :

1/ Tiền và các khoản tương đương tiền
2/ Phải thu
3/ Hàng tồn kho
4/ Đầu tư
5/ Nợ phải trả
6/ Vốn chủ sở hữu
7/ Doanh thu
8/ Chi phí

Các đối tượng trên có những quan hệ mật thiết với nhau, cấu thành nên tài chính doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán | Dich vu ke toan | Học kế toán | Hoc ke toan