Quản Trị Tài Chính là gì ?

Dịch vụ kế toán | Dich vu ke toan | Học kế toán | Hoc ke toan

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ kế toán | Dich vu ke toan | Học kế toán | Hoc ke toan

Quản trị Tài chính là một quá trình vận dụng và phối hợp các nguồn lực trong doanh nghiệp nhằm tối đa hóa sức mạnh của các nguồn lực tài chính, hướng đến các mục tiêu :

1/ Phát triển tốt nhất cho các nguồn lực tài chính

2/ Cân đối tốt nhất cho các nguồn lực tài chính

3/ Phối hợp tốt nhất giữa các nguồn lực tài chính

Hoàn thành được 3 mục tiêu trên, quản trị tài chính hướng đến được mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Các nguồn lực tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm :

1/ Tài sản

- Tiền

- Hàng tồn kho

- Phải thu

- Tài sản cố định

- Đầu tư ngắn hạn và dài hạn

2/ Nguồn vốn

- Phải trả

- Vốn chủ sở hữu

- Lợi nhuận chưa phân phối

- Các Qũy khác

Phát triển tốt nhất cho các nguồn lực tài chính là : Làm thế nào để các nguồn lực tài chính đó đạt mức cao trong phạm vi an toàn, không vượt quá khả năng quản lý các nguồn lực và không quá suy yếu dẫn đến không thể vận hành được nguồn lực đó.

Ví dụ : Một lượng tiền quá lớn và một lượng vật liệu tồn kho quá nhỏ làm cho khả năng phụ thuộc vào nguồn cung bị hạn chế trong khi không sử dụng hết khả năng tạo tiền.

Cân đối tốt nhất cho các nguồn lực tài chính : Là cách cân đối tỷ trọng các nguồn lực trong phạm vi mà các nguồn lực đó không có nguồn lực quá mạnh và nguồn lực quá yếu. Mà các nguồn lực phải được vận dụng hài hòa.

Ví dụ : Một khoản phải trả quá cao kèm với một tỷ lệ vốn trên doanh thu quá nhỏ thể hiện sự không cân đối trong phạm vi an toàn.

Phối hợp tốt nhất giữa các nguồn lực tài chính : Là nắm bắt rằng nguồn lực nào sẽ chi phối và hỗ trợ cho nguồn lực nào, từ đó xây dựng quan hệ này. Để trong trường hợp cần thiết, sự kiện biến động nguồn lực A sẽ lập tức có giải pháp sử dụng nguồn lực B hỗ trợ.

Ví dụ : Có một quan hệ [Việc tăng giảm vật tư có quan hệ mật thiết với tiền mặt và phải trả]. Trong điều kiện vật tư sụt giảm thì phải xem 2 nguồn lực Tiền mặt và Phải trả cần biến động thế nào trong phạm vi {Cân đối tốt nhất}, từ đó ra quyết định dùng nguồn lực nào trong số đó làm tăng nguồn lực [Vật tư tồn kho].

Dịch vụ kế toán | Dich vu ke toan | Học kế toán | Hoc ke toan